(02) 3113 292 | hrompest@t.mk
Иновативни производи за заштита на растенијата

Заштитата на растенијата е комплексна работа. Таа претставува спој на стручни знаења и напорна работа во посевите и насадите. Само правилната употреба на средствата за заштита на растенијата може да осигура здрави и редовни приноси, економично работење и зачувување на околината.

Иновативни производи

За заштита на растенијата

Оптимална апликативна доза и техника на апликација на секој производ, прилагодени кон локалните услови.

Техничка поддршка

...на фармерите за да може да се доближат до растечките побарувања од квалитетна храна

Магацини во Скопје, Тетово, Ресен, Кавадарци, Гевгелија, Струмица

БЕНЕФИТ ЗА РАСТЕНИЈАТА добивање на поголеми и поквалитетни приноси на здравата храна