(02) 3113 292 | hrompest@t.mk

Unicorn Plus DF

Фунгицид со превентивно, куративно и ерадикативно дејство.
Содржи две активни материи (систематична и контактна)
Може да се употреви во винова лоза, јаболчесто и коскесто овошје, градинарство и поледелство.
Со негова примена се сузбиваат: пепелница, чадлива краставост, монолија, рѓа, дамкавост.